Privacy Policy

Privacyverklaring Collegium Vocale Gent

 1. Algemeen

  1. Collegium Vocale Gent is een vzw (Drongenhof 42, 9000 Gent, ondernemingsnummer BE 0439.381.987, tel: 09/265.90.50, e-mail: info@collegiumvocale.be. Collegium Vocale Gent is sinds meer dan 4 decennia het meest internationale muziekensemble in de Vlaamse culturele scène dat concerten verzorgt in alle uithoeken van de wereld en daarmee vijf eeuwen vocale muziek omvat : renaissancemuziek, barokmuziek met centraal de vocale meesterwerken van J.S. Bach, oratoriumrepertoire voor groot koor van de klassieke periode tot de romantiek en hedendaagse creaties en muziektheaterprojecten.
  2. Collegium Vocale Gent vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt echter alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen.
   Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens
   Vzw Collegium Vocale Gent
   Drongenhof 42, 9000 Gent
   tel: 09/265.90.50
   e-mail: info@collegiumvocale.be
  3. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).
  4. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u ingeschreven bent op een van de nieuwsbrieven van Collegium Vocale Crete senesi of behoort tot de community van friends en patrons.
 2. Wat doen wij met uw informatie?

  1. De persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft worden door de vzw Collegium Vocale Gent verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en rechtsgronden :
   1. om te informeren over de jaarplanning, de programmatie, de CD-releases en alle activiteiten binnen de werking van de vzw
   2. om informatie te publiceren in overeenstemming met uw persoonlijke privacy- instellingen
   3. desgewenst onze nieuwsbrief, uitnodigingen en/of andere informatie over producten en diensten te versturen
   4. het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)Uw persoonsgegevens maken het voor Collegium Vocale Crete senesi mogelijk om:
    1. uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren
    2. algemeen gebruikersbeheer uit te voeren
    3. u te contacteren wanneer nodig
    4. volledig anonieme statistieken over het gebruik van Collegium Vocale Crete senesi te genereren en te delen met geïnteresseerde derden (bijv. culturele organisaties) in het kader van kennisuitwisseling
    5. de website en de informatiekanalen van Collegium Vocale Crete senesi verder te optimaliseren.Indien u dat wenst, kunt u ten allen tijde beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken.
 3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

  1. Bij gebruik van de website verzamelen wij vooral functionele informatie.
  2. Bij registratie op de nieuwsbrief van Collegium Vocale Gent of Collegium Vocale Crete slaan wij ook de volgende, meer persoonsgebonden informatie op:
   • algemeen: e-mailadres, postcode, voornaam en naam
   • specifiek in functie van de toepassingen waarvan u met Collegium Vocale Crete senesi gebruik maakt, kunnen – steeds met uw toestemming – aanvullend volgende gegevens worden verwerkt: naam, voornaam, straatnaam, postcode, land, telefoonnummer, profielfoto, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, leefstijlprofiel, taal waarin u wenst aangesproken te worden
   • in specifieke gevallen (vb musicus, medewerker) :
    1. identiteitsgegevens–identiteits-ofpaspoortnummer
    2. rijksregisternummer
    3. bankgegevens
  3. Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens: bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld telkens wanneer u Collegium Vocale Crete senesi gebruikt (bijvoorbeeld telkens u een actie uitvoert zoals een “like”).
  4. Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor Collegium Vocale Crete senesi. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden.
  5. Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden voor onbepaalde duur.
  6. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.
 4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

  1. De gegevens die u aan Collegium Vocale Crete senesi geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
   Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

   • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
   • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk)
   • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
   • de ticketreservaties voor concerten.
  2. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  3. Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Collegium Vocale Crete senesi strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Collegium Vocale Gent en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.
 5. Inzage- en correctierecht

  1. U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.
  2. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadresinfo@collegiumvocale.com.
 6. Wat zijn uw rechten als “betrokkene”?

  1. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
  2. U kan steeds – kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven – bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.
  3. U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.
  4. U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.
 7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  1. Collegium Vocale Gent neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.
  2. Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht ‘Login Collegium Vocale Gent’.
  3. Collegium Vocale Gent neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.
 8. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

  1. Collegium Vocale Crete senesi stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via de hierboven meegedeelde contactgegevens.
  2. Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.
 9. Bewaartermijn

  Collegium Vocale Crete senesi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk niet langer dan 10 jaar.

 10. Wijzigingen

  1. Collegium Vocale Crete senesi behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.
  2. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20/05/2018.